Pensjonen din reguleres fra 1. mai 2024 

Grunnbeløpet blir fastsatt av Stortinget hvert år i takt med forventet lønns- og prisutvikling. Grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, brukes til å beregne og regulere både pensjoner og trygdeytelser.  

Grunnbeløpet i folketrygden økte med 4,56 prosent fra 1. mai, og er nå 124 028 kroner (mot 118 620 kroner fra mai 2023). Din pensjon fra folketrygden blir regulert i juni og pensjonskassen blir regulert i juli og begge får tilbakevirkende kraft fra mai 2024. 

Pensjonene reguleres enten med økningen i lønnsveksten eller med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Hvordan din pensjon reguleres avhenger av hvilken pensjon du mottar.

Alderspensjon, AFP og særalderspensjon øker med 2,76 prosent fra 1. mai. Det samme gjelder etterlattepensjon for deg som er fylt 67 år.  

Mottar du uførepensjon, barnepensjon eller er du under 67 år og mottar etterlattepensjon, øker pensjonen med 4,56 prosent fra 1. mai.  

Les mer om trygdeoppgjøret på regjeringen.no.  

Foto: NTB/ Michelle Gibson