Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltningsstrategi

Hovedmålsettingen med kapitalforvaltningen til pensjonskassen er å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fastsatte risikorammer. For kollektivporteføljen skal man søke å oppnå en avkastning som minimum skal ligge over rentegarantien.

Pensjonskassens kapital har en langsiktig horisont, da det skal bidra til å danne grunnlaget for pensjonsutbetalinger langt frem i tid for dagens aktive medlemmer samtidig som den skal sikre løpende utbetalinger for dagens pensjonister.

En langsiktig investeringshorisont innebærer at hovedmålet er langsiktig avkastning. Dette innebærer at en betydelig andel av pensjonskassens kapital er investert i aktivaklasser med høyere risiko. Aktivaklasser med høyere risiko har høyere forventet avkastning, men er også utsatt for større verdisvingninger.

Pensjonskassens kapitalforvaltningsstrategi skal uansett balansere målet om høyest mulig langsiktig avkastning med evnen til å tåle kraftige svingninger i de underliggende investeringene når dette oppstår.

Aktivaallokering

Med utgangspunkt i kapitalforvaltningsstrategien har styret fastsatt en aktivaallokering for kollektivporteføljen som angitt i følgende tabell. Sammensetningen baserer seg på en grundig vurdering pensjonskassens risikobærende evne og en målsetting om høyest mulig langsiktig forventet avkastning. Styret er opptatt av å ha en moderat risikoprofil.

Målsatt Minimum Maksimum
Aksjer 28 % 13 % 44 %
Innland 10 % 2 % 17 %
Utland 18 % 11 % 27 %
Obligasjoner 49 % 28 % 82 %
Innland 9 % 5 % 20 %
Utland 12 % 5 % 22 %
Anlegg 28 % 18 % 40 %
Pengemarked og bank 6 % 2 % 30 %
Private Equity 4 % 0 % 7 %
Eiendom 13 % 5 % 20 %

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Pensjonskassen har som overordnet målsetning å skape best mulig risikojustert avkastning og samtidig å bidra til en bærekraftig utvikling. Selskapenes aktiviteter har en betydelig påvirkning på samfunn og miljø. Over tid kan dette påvirke risiko og avkastning knyttet til plasseringene.

Pensjonskassen bruker flere forvaltningsmiljøer og ser at det er ulike strategier knyttet til bærekraft. Ved vurdering av plasseringer skal bærekraftsarbeid vektlegges, og det er et ønske at alle forvaltere følger FNs prinsipper for bærekraftige investeringer (UNPRI).

Pensjonskassens midler skal investeres i selskaper som overholder menneskerettigheter, arbeidstageres rettigheter og korrupsjonslovgivning og som ikke er involvert i alvorlig miljøskade, i produksjon av tobakk eller kontroversielle våpen som landminer, klasevåpen og atomvåpen, eller annen uakseptabel forretningsførsel. Kriteriene skal baseres på anerkjente standarder som for eksempel FNs Global Compact prinsipper, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper, internasjonale ILO-konvensjoner, Ottawa-avtalen (landminer) og Klimakonvensjonen.

Statens Pensjonsfond Utland (SPU) har retningslinjer for bærekraft som pensjonskassen anerkjenner og pensjonskassen skal følge SPUs offisielle liste med ekskluderte selskaper. Pensjonskassens portefølje skal regelmessig gjennomgås for å sikre at retningslinjene for bærekraft etterleves. I den grad det avdekkes plasseringer med brudd på retningslinjene, skal det vurderes tiltak. Normalt vil pensjonskassen søke dialog med forvalter for å korrigere brudd. I situasjoner med vedvarende brudd, skal pensjonskassen vurdere å avhende plasseringen.

I løpet av høsten 2022 ble det gjennomført en ekstern gjennomgang og evaluering med særskilt henblikk på ESG (Environment, Social & Governance). I førsteomgang omfattet dette en gjennomlysning av ca. 70 % av fondsinvesteringene til pensjonskassen. Konklusjonen var at denne delen av pensjonskassens portefølje inneholdt lave utslipp, høy ESG-rating og ingen eksponering mot SPU-ekskluderte selskaper. De ca. 30 % som ikke var del av gjennomgangen inkluderer de direkteeide eiendommene og Istad AS, samt investeringene i eiendoms- og private equity fond.

Pensjonskassen har lagt en plan for å løfte arbeidet innenfor bærekraftsområdet ytterligere i løpet av 2023. En del av dette arbeidet vil bl.a. søke å identifisere hvordan man effektivt kan følge samtlige investeringer i forhold til de konkrete retningslinjene og målene pensjonskassen fastsetter med henblikk på oppfølging av ansvarlige investeringer.