Etterlattepensjon

Generelt om etterlattepensjon

Etterlattepensjon er en fellesbetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon. Når du som medlem faller fra, kan din ektefelle, registrerte partner eller barn under 20 år ha rett til pensjon. Et medlemskap hos oss skal også bety trygghet for din familie.

Ektefellepensjon

Hvem har rett

Etterlatt ektefelle eller registret partner kan ha rett til ektefellepensjon. Fraskilte ektefelle kan også ha rett til ektefellepensjon om de ikke har inngått nytt ekteskap. Samboere har ingen rett til etterlattepensjon.

Rett til ektefellepensjon inntrer ikke når medlemmet dør innen ett år etter innmelding i pensjonsordningen eller etter at ekteskapet ble inngått, og dødsfallet skyldes sykdom som medlemmet led av eller hadde symptomer på ved tilsettingen eller ekteskapsinngåelsen, og som en av ektefellene må antas ha kjent til.

Hvordan beregnes ektefellepensjon 

Reglene for beregning av ektefellepensjon har endret seg flere ganger. Ektefellepensjon blir enten bruttoberegnet eller nettoberegnet. Hvordan ektefellepensjonen beregnes, kommer blant annet an på når avdøde ble medlem hos oss, når ekteskapet ble inngått og når gjenlevende ble født.

Nettoberegnet ektefellepensjon er hovedregelen. Nettoberegnet ektefellepensjon utgjør 9 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag ved full opptjening i offentlig tjenestepensjonsordning. Pensjonen reduseres ikke for egen inntekt og/eller egen pensjon eller eventuelle ytelser fra NAV.

For enkelte grupper er det overgangsregler som gjør at ektefellepensjonen skal beregnes på en annen måte. Det gjelder hvis gjenlevende ektefelle:

  • Er født før 1. juli 1950 og avdøde ektefelle ble medlem i offentlig tjenestepensjonsordning første gang før 1. juli 2000
  • Er født før 1. januar 1955, og avdøde ektefelle ble medlem i offentlig tjenestepensjonsordning første gang før 1. oktober 1976, og ekteskapet ble inngått før 1. januar 2010

Bruttoberegnet ektefellepensjon utgjør 39,6 prosent av pensjonsgrunnlaget til avdøde. Denne blir alltid samordnet med folketrygdens ytelser og i noen tilfeller bli justert i forhold til ektefelles inntekt ved siden av pensjonen.

Både netto og brutto ektefellepensjon blir redusert etter avdødes medlemstid hos oss. Ved lavere tjenestetid enn 30 år avkortes pensjonen. Dør medlemmet mens det er i en aktiv stilling vil vi medregne medlemstid til 67 år, eller til aldersgrensen på stillingen dersom denne er lavere enn 67 år. Dette gjelder også hvis avdøde hadde AFP ved bortfall før 65 år. Hadde avdøde AFP etter 65 år, uføre – eller alderspensjon tar vi utgangspunkt i hva alderspensjonen var eller ville blitt ved beregning av ektefellepensjonen.

Fraskiltes vilkår

For å få rett til ektefellepensjon hvis du er skilt fra avdøde er det noen krav som må være oppfylt:

  • Avdøde må ha vært medlem av en offentlig ordning før skilsmissen
  • Ekteskapet må ha vart i minst ti år
  • Du må ha vært minst 45 år ved skilsmisse
  • Du må ikke ha fraskrevet deg retten til ektefellepensjon
  • Du må ikke ha giftet deg på nytt

Hvis avdøde var gift flere ganger

Hvis avdøde har vært gift flere ganger, vil pensjonen bli delt i forhold til hvor mange påbegynte år hver av ektefellene var gift med den avdøde. Hvis en av de tidligere ektefellene dør eller gifter seg på nytt, blir pensjonen fordelt på nytt.

Hvis ektefellen gifter seg på nytt

Retten til å motta ektefellepensjon faller bort hvis du gifter deg på nytt. Du kan imidlertid få pensjonen tilbake hvis dette ekteskapet tar slutt på grunn av død eller skilsmisse.

Hvis avdøde tidligere var medlem

Hvis avdøde tidligere hadde opparbeidet medlemstid på minst 3 år i offentlig tjenestepensjonsordning innenfor overføringsavtalen og ikke hadde tatt ut pensjon, så kan gjenlevende ektefelle/partner /fraskilte ha rett til ektefellepensjon. Dette kalles en oppsatt rettighet. Det er siste offentlige tjenestepensjonsordning som skal samle all opptjening, beregne samlet oppsatt rettighet og utbetale pensjonen.

Full opptjening for en oppsatt rettighet er mellom 30 og 40 år. Om avdøde hadde kortere opptjening, vil både netto og brutto ektefellepensjon blir redusert etter avdødes samlede opptjening.

Barnepensjon

Er du medlem av Molde kommunale pensjonskasse vil dine barn har rett til barnepensjon om du skulle falle fra.

Barnepensjon er en månedlig ytelse og blir utbetalt til og med måneden barnet fyller 20 år. Barnepensjon blir ikke samordnet med ytelser fra folketrygden eller avkortet mot egen inntekt.

Hvordan beregnes barnepensjonen

Barnepensjon utgjør 15 prosent av avdødes pensjonsgrunnlaget ved full opptjening i offentlig tjenestepensjonsordning. Barnepensjon blir utbetalt til barnet fyller 20 år. Den kommer i tillegg til eventuell andre pensjoner og reduseres ikke ved inntekt eller ytelser fra folketrygden.

Mister barnet begge foreldrene og foreldrene var medlem hos oss, får barnet barnepensjon etter begge foreldrene. Hvis det er flere barn som har rett på barnepensjon, får hvert barn en barnepensjon som er 15 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Barnepensjonen blir redusert etter avdødes medlemstid hos oss. Ved lavere tjenestetid enn 30 år avkortes pensjonen. Dør medlemmet mens det er i en aktiv stilling vil vi medregne medlemstid til 67 år, eller til aldersgrensen på stillingen dersom denne er lavere enn 67 år. Dette gjelder også hvis avdøde hadde AFP ved bortfall før 65 år. Hadde avdøde AFP etter 65 år, uføre – eller alderspensjon tar vi utgangspunkt i hva alderspensjonen var eller ville blitt ved beregning av ektefellepensjonen.

Hvis avdøde forelder tidligere var medlem

Hvis avdøde tidligere hadde opparbeidet medlemstid på minst 3 år i offentlig tjenestepensjonsordning innenfor overføringsavtalen og ikke hadde tatt ut pensjon, så har barnet under 20 år rett til barnepensjon. Dette kalles en oppsatt rettighet. Det er siste offentlige tjenestepensjonsordning som skal samle all opptjening, beregne samlet oppsatt rettighet og utbetale pensjonen.

Full opptjening for en oppsatt rettighet er mellom 30 og 40 år. Om avdøde hadde kortere opptjening, vil barnepensjonen blir redusert etter avdødes samlede opptjening.

Endringer i regelverket for etterlattepensjon

Tariffpartene i kommunal sektor (KS) ble 14. september 2020 enige om endringer i pensjonsregelverket for offentlig sektor. Regelverket omtales som Sentral Generell Særavtale, ofte forkortet til SGS 2020. Pensjonsregelverket kan leses her.

Partene er enige om harmonisering med reglene i lov om statens pensjonskasse og lov om pensjonsordning for sykepleiere ved at:

  • Det er avtalt nye regler for beregning av ektefellepensjon fra fylte 67 år for årskull som er født fra og med 1954.
  • Det er avtalt at medlemstid for beregning av barnepensjon er den medlemstid avdøde ville ha fått ved å fortsette i stillingen frem til aldersgrensen, men ikke ut over fylte 67 år.

Endringene er gjort gjeldene fra 16. september 2020.