Avtalefestet pensjon (AFP)

Avtalefestet pensjon (AFP) er en førtidspensjonsordning for deg som ønsker å gå av med pensjon helt eller delvis mellom 62 og 67 år. Avtalen om AFP har blitt forhandlet fram mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Ordningen kan endres eller sies opp av partene under forhandlinger om ny hovedtariffavtale.

For å ha rett til AFP må du være yrkesaktiv med medlemskap i Molde kommunale pensjonskasse på pensjoneringstidspunktet. Ønsker du å gå av med en delvis AFP må du selv avtale dette med din arbeidsgiver. Du finner mer informasjon om vilkårene til AFP på denne siden.

Er du nysgjerrig på dine AFP-muligheter kan du logge inn på «dine sider» og bruke vår pensjonskalkulator.

AFP for deg mellom 62 og 64 år

Når du er mellom 62 og 64 år vil AFP bli beregnet etter trygdetid, pensjonspoeng og all pensjonsgivende inntekt du har hatt i folketrygden, dvs. folketrygdberegnet AFP. Beregningen gjøres på bakgrunn av din opptjening i folketrygden og utbetales av pensjonskassen. AFP mellom 62 og 64 år vil omtrent utgjøre den alderspensjonen du hadde fått fra folketrygden ved 67 år, men uten levealdersjustering. Du får også et AFP-tillegg på inntil 20 400 kroner per år.

For å ta ut AFP fra måneden etter fylte 62 år må du fylle noen vilkår:

 • Være i lønnet arbeid på pensjoneringstidspunktet i hel eller deltidsstilling. Lønn under sykdom regnes som å være i arbeid.
 • Ha vært sammenhengende ansatt hos samme arbeidsgiver eller annen arbeidsgiver innen offentlig sektor de siste 3 årene.
 • Ha minst 10 år med pensjonsopptjening i folketrygden etter fylte 50 år.
 • Ha hatt en gjennomsnittlig inntekt på minst 2 G i de 10 beste inntektsårene fra 1967 og til med det året du tar ut pensjon.
 • Ha hatt minst 20 prosent stilling med en årlig inntekt på minst 1 G de siste tre årene før pensjonering.
 • Du kan ikke ha alderspensjon, etterlattepensjon eller uføretrygd fra NAV mens du mottar AFP. Ønsker du allikevel AFP må du kontakte NAV for å stanse ytelsene før uttak av AFP.

Du kan ha inntekt ved siden av AFP, men det er viktig at du oppgir i søknaden hvor mye du kommer til å ha i inntekt ved siden av din pensjon. Pensjonsgraden blir regnet ut fra den inntekten du oppgir. Skulle din inntekt endre seg utover 30 000 kroner i året må du gi oss beskjed om dette. Vi regner da om din pensjonsgrad og justerer utbetalingen.

Feriepenger som er opptjent etter at du tok ut AFP skal inkluderes i inntekt som meldes inn til oss. Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke avvikler ferie og får dette utbetalt etter uttak av AFP, skal dette medregnes som inntekt. For mer informasjon om AFP og inntekt se her.

Hvert år foretar vi et etteroppgjør når liknet inntekt foreligger fra skatteetaten. I etteroppgjøret kontrolleres det om pensjonsutbetalingen for året har vært riktig i forhold til inntekten din. For mer informasjon om etteroppgjør på AFP se her. 

Har du tatt ut AFP vil du automatisk få utbetalt alderspensjon fra oss, fra måneden etter fylte 67 år. Du må selv søke om alderspensjon hos NAV fra samme tidspunkt.

AFP for deg mellom 65 og 67 år

Når du har fylt 65 år er det to alternative beregningsmåter for AFP. Du vil enten få AFP beregnet etter trygdetid, pensjonspoeng og all pensjonsgivende inntekt du har hatt i folketrygden, dvs. folketrygdberegnet AFP. Eller AFP beregnet etter regelverket for offentlig tjenestepensjon, dvs. tjenestepensjonsberegnet AFP. Størrelsen på din AFP blir da beregnet etter ditt pensjonsgrunnlag, opptjeningstid i offentlig sektor og stillingsstørrelsen din. Vi gir automatisk den AFP som gir høyest utbetaling for deg.

For å ta ut AFP fra måneden etter fylte 65 år må du fylle noen vilkår:

 • Være i lønnet arbeid på pensjoneringstidspunktet i hel eller deltidsstilling. Lønn under sykdom regnes som å være i arbeid.
 • Ha minst 10 år medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år. Oppfyller du ikke dette vilkåret kan du fortsatt ha rett til AFP, hvis du fyller vilkårene for AFP mellom 62 til 64 år.
 • Du kan ikke ha alderspensjon, etterlattepensjon eller uføretrygd fra NAV mens du mottar AFP. Ønsker du allikevel AFP må du kontakte NAV for å stanse ytelsene før uttak av AFP.

Du kan ha inntekt ved siden av AFP, men det er viktig at du oppgir i søknaden hva du skal ha i inntekt da din pensjonsgrad blir beregnet ut fra dine inntektsopplysninger.

Du kan ha ubegrenset inntekt fra privat sektor uten at dette reduserer pensjonsutbetaling. Du kan også ha inntekt gjennom pensjonistavlønning fra offentlig sektor uten at dette reduserer pensjonsutbetalingen din. Du må selv avtale dette med en arbeidsgiver.

Vi gjør oppmerksom på at hvis du ikke avvikler ferie og får dette utbetalt etter at du har begynt uttak av AFP, skal dette medregnes som inntekt. For mer informasjon om AFP og inntekt se her.

Hvert år foretar vi et etteroppgjør når liknet inntekt foreligger fra skatteetaten. I etteroppgjøret kontrolleres det om pensjonsutbetalingen for året har vært riktig forhold til inntekt. For mer informasjon om etteroppgjør på AFP se her.

Har du tatt ut AFP vil du automatisk få utbetalt alderspensjon fra oss, fra måneden etter fylte 67 år. Du må selv søke om alderspensjon hos NAV fra samme tidspunkt.

AFP og inntekt

Folketrygdberegnet AFP fra 62 – 67 år

Når du søker AFP så er det viktig at du oppgir i søknadsskjema hva du kommer til å ha i fremtidig inntekt. Pensjonsgraden på AFP blir regnet ut etter opplysninger om tidligere inntekt og din oppgitte fremtidige inntekt. Vi innhenter din tidligere inntekt som blir fastsatt av NAV. Tidligere inntekt regnes ut på grunnlag av de 3 beste inntektsårene av de 5 siste inntektsårene før pensjoneringstidspunktet.

Skulle din fremtidige inntekt avvike med 30 000 kroner i året, må du selv gi oss skriftlig beskjed om dette. Beløpet på 30 000 kroner er et toleransebeløp for utregning av ny pensjonsgrad og ikke et fribeløp på inntekt ved siden av AFP. Toleransebeløpet ble endret 01. januar 2022 fra 15 000 til 30 000 kroner.

Hva regnes som inntekt

All pensjonsgivende inntekt i folketrygden vil føre til reduksjon av AFP. Dette inkluderer lønns- og næringsinntekt, honorarer og de feriepengene du har opptjent etter uttak av AFP.

Inntekt som ikke er pensjonsgivende i folketrygden vil ikke føre til reduksjon av din AFP. Dette kan for eksempel være kapitalinntekter. Skattemyndighetene har ansvar for å fastsatte hva som regnes som pensjonsgivende inntekt. Ønsker du mer informasjon om hva som er pensjonsgivende inntekt i folketrygden, finner du det her.

Feriepenger som er opptjent etter at du tok ut AFP skal inkluderes i inntekt som meldes inn til oss. Hvis du ikke tar ut ferie opptjent etter uttak, og får dette utbetalt, skal dette medregnes som inntekt.

Pensjonsgraden regnes slik:

Pensjonsgraden på AFP blir regnet ut etter opplysninger om din tidligere inntekt og din oppgitte fremtidige inntekt. Tidligere inntekt fastsettes av NAV og utgjør de 3 beste inntektsårene av de 5 siste inntektsårene fra året før pensjoneringstidspunktet. I utregning av pensjonsgraden stryker vi desimaler og regner med hele prosent.

(Fremtidig inntekt / tidligere inntekt) x 100 = X

Pensjonsgraden er lik 100 – X.

Eksempel:

Kari søker AFP og oppgir fremtidig inntekt på 85 000 kroner i søknadsskjema. Tidligere inntekt blir fastsatt av NAV til 485 000 kroner. Utregning av pensjonsgraden blir slik:

85 000 / 485 000 x 100 = 17,52. 100 – 17 = 83. Pensjonsgraden til Kari blir på 83 prosent.

Tjenestepensjonsberegnet AFP mellom 65 og 67 år og inntekt

Fra måneden etter fylte 65 år kan du ha rett på tjenestepensjonsberegnet AFP dersom denne gir høyest utbetaling. Du kan da ha ubegrenset inntekt fra privat virksomhet uten at dette fører til reduksjon i din AFP.

Innenfor offentlig sektor kan du ha inntekt fra lønn på pensjonistvilkår, uten at dette fører til reduksjon i AFP.
Jobber du en ordinær stilling i offentlig sektor vil du bli innmeldt i en offentlig tjenestepensjonsordning. Dette medfører at inntekten vil føre til reduksjon i din AFP-utbetaling.

Etteroppgjør AFP

Hvert år foretar vi et etteroppgjør når skatteoppgjøret er ferdig. I etteroppgjøret kontrolleres det om pensjonsutbetalingen for året har vært riktig forhold til inntekten din. Du finner lovverket for AFP og etteroppgjør her.

Vi innhenter inntekten fra skatteetaten gjennom NAV. Viser det seg at din inntekt avviker med 30 000 kroner (før 01. januar 2022 var beløpet 15 000 kroner) fra den inntekten din pensjonsutbetaling har vært utregnet etter, fastsetter vi en ny pensjonsgrad for det året. Du vil da enten kunne få etterbetalt pensjon eller krav om å betale tilbake for mye utbetalt pensjon.

Eksempel 1:

Kari har AFP og oppgitt fremtidig inntekt på 85 000 kroner i søknadsskjema. Når liknet inntekt innhentes fra skatteetaten viser det seg at inntekten har vært 120 000 kroner. Kari har ikke gitt beskjed om høyere fremtidig inntekt. Differansen mellom oppgitt fremtidig inntekt og faktisk inntekt er over toleransebeløpet på 30 000 kroner. Faktisk inntekt skal legges til grunn for utregning av ny pensjonsgrad.

Kari hadde en pensjonsgrad på 83 prosent i 2022. Denne var utregnet ved tidligere inntekt fastsatt av NAV på 485 000 kroner og oppgitt fremtidig inntekt på 85 000 kroner. I etteroppgjøret blir det utregnet en ny pensjonsgrad slik: 120 000 / 485 000 x 100 = 24,74. 100 – 24 = 76. Ny pensjonsgrad for Kari blir på 76 prosent.

Kari vil få vedtak med krav om å betale tilbake for mye utbetalt pensjon fra oss.

Eksempel 2:

Kari har AFP og oppgitt fremtidig inntekt på 85 000 kroner i søknadsskjema. Når liknet inntekt innhentes fra skatteetaten viser det seg at inntekten har vært 50 000 kroner. Differansen mellom oppgitt fremtidig inntekt og faktisk inntekt utgjør over toleransebeløpet på 30 000 kroner. Den faktiske inntekten Kari har hatt skal legges til grunn for utregning av ny pensjonsgrad.

Kari hadde en pensjonsgrad på 83 prosent i 2022. Denne var utregnet ved tidligere inntekt fastsatt av NAV på 485 000 kroner og oppgitt fremtidig inntekt på 85 000 kroner. I etteroppgjøret blir det utregnet en ny pensjonsgrad slik: 50 000 / 485 000 x 100 = 10,31. 100 – 10 = 90. Ny pensjonsgrad for Kari blir på 90 prosent.

Kari vil få vedtak om etterbetaling av pensjon.

Eksempel 3:

Kari har AFP og oppgitt fremtidig inntekt på 85 000 kroner i søknadsskjema. Når liknet inntekt innhentes fra skatteetaten viser det seg at inntekten har vært 92 000 kroner. Differansen mellom oppgitt fremtidig inntekt og faktisk inntekt er mindre enn toleransebeløpet på 30 000 kroner. Vi gjør da ingen endringer i pensjonsgraden til Kari for året som kontrollers i etteroppgjøret.

Kari får ikke noe vedtak av oss, da det ikke blir noen endringer i pensjonsgraden. Hun er fortsatt selv ansvarlig for å melde ifra ved fremtidige inntektsendringer.

Inntekt som holdes utenfor etteroppgjøret

I utgangspunktet skal all pensjonsgivende inntekt legges til grunn i etteroppgjøret. Det er likevel noe inntekt som holdes utenfor et etteroppgjøret.

 • Inntekten du hadde tjent opp før du tok ut AFP første gang
 • Feriepenger som kommer fra arbeid før du tok ut AFP første gang
 • Inntekt opptjent etter at du fylte 67 år.
 • Gavepensjon: Noen arbeidsgivere velger å gi en supplerende gavepensjon når en ansatt går av med AFP. Gavepensjonen skal meldes inn som pensjon til skatteetaten og påvirker derfor ikke din AFP-utbetaling.

Det er viktig å huske at dersom du tar ut gradert AFP, så er det kun det første året når etteroppgjør foretas at eventuelt etterslepsinntekter eller feriepenger holdes utenfor etteroppgjøret.

Etter det første året vil for eksempel alt av feriepenger uansett av økning eller reduksjon av pensjonsgraden mens du mottar AFP, være inkludert i din inntekt. Hvis du ikke avvikler ferie og får utbetalt feriepenger skal dette inkluderes som inntekt i etteroppgjøret. Velger du da å gå fra en gradert AFP til full AFP vil etterbetaling av lønn og feriepenger for inneværende år bli inkludert i etteroppgjøret. Dette kan innebære at du skulle hatt en gradert AFP en periode etter at du sluttet helt i arbeid.

Overgang til alderspensjon

Har du tatt ut AFP vil du automatisk få utbetalt alderspensjon fra oss fra måneden etter fylte 67 år. Et vilkår er at du får alderspensjon fra NAV fra samme tidspunkt. Du må selv søke til NAV.