Ny offentlig tjenestepensjon fra 2020

Stortinget har vedtatt en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor. Den nye pensjonsordningen ble innført med virkning fra 1. januar 2020.

Den nye offentlige tjenestepensjonen er en påslagsmodell, og bedre tilpasset folketrygden og AFP i privat sektor. Påslagspensjon innebærer at pensjonen beregnes ut fra en pensjonsbeholdning som er basert på årlig opptjening.

Den nye offentlige tjenestepensjonen skal bidra til at:

  • Det vil lønne seg å jobbe lenger
  • De som må slutte tidlig blir ivaretatt
  • Det tas sikte på at det skal bli lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor
  • Alle offentlig ansatte får tjenestepensjon

Slik vil tjenestepensjonen bli for de enkelte årskullene

  • Dersom du er født fra og med 1963 eller senere vil du tjene opp pensjon helt etter de nye reglene fra 2020. Din opptjening før 2020 vil bli beregnet etter de gamle reglene når du tar ut alderspensjonen. Det skal utarbeides og vedtas en ny AFP-ordning i offentlig sektor som blir gjeldende for deg.
  • For deg født fra og med 1954 til og med 1962 får alderspensjonen beregnet både etter gamle og nye regler. Hvor stor andel du får av gammel og ny ordning er avhengig av når du er født. Tilsvarende andel av tjenestepensjonen skal samordnes med gamle og nye samordningsregler. Er du født til og med 1958 er du sikret en individuell garanti. For deg som er født mellom 1959-1962 trappes den individuelle garantien ned. Du vil beholde dagens AFP og særaldersgrense.
  • Du som er født før 1954 beholder de gamle reglene fullt ut både når det gjelder AFP og tjenestepensjon.