Medlem

Hvem er medlem?

Alle ansatte i Molde kommune med tilhørende virksomheter som oppfyller vilkårene for medlemskap, er medlemmer i Molde kommunale pensjonskasse.

Offentlig godkjente sykepleiere og lærere i skole er unntatt da de har et lovpålagt medlemskap i henholdsvis Kommunale landspensjonskasse («KLP») og Statens pensjonskasse («SPK»).

Din arbeidsgiver har ansvaret for å melde deg inn i vår pensjonsordning. Når du er registrert som medlem hos oss, vil du få tilsendt et medlemsbrev som bekrefter ditt medlemskap.

Du kan selv se oversikt over ditt medlemskap hos oss ved å logge inn på medlemsportalen.

Vilkår for medlemskap

Medlemskapet er kollektivt og obligatorisk. Det betyr at du både har rett og plikt til å bli medlem fra den dagen du blir ansatt.

Våre medlemmer opptjener pensjonsrettigheter fra første krone, fra første arbeidsdag. I tillegg til opptjening av alderspensjon, vil du som medlem kunne ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon ved inntektsbortfall på grunn av sykdom. Dine etterlatte vil kunne ha rett til etterlattepensjon. Du finner mer informasjon om pensjoner her.

Vilkårene for medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning reguleres gjennom Hovedtariffavtalen i KS. Du kan finne avtalen her.

Molde kommunale pensjonskasse er med i overføringsavtalen. Den norske overføringsavtalen er inngått mellom Statens pensjonskasse og andre leverandører av offentlige tjenestepensjonsordninger i norske kommunale pensjonskasser, livsforsikringsselskap og lovfestede pensjonsordninger.

Overføringsavtalen betyr at hvis du tidligere har opptjent pensjonsrettigheter i andre offentlige ordninger, vil disse bli overført til den siste og utbetalende ordningen når du pensjonerer deg. Beregning av pensjon skjer etter reglene i denne siste ordningen.

Pensjonspremie

Du kan se på lønnslippen din at du er medlem i Molde kommunale pensjonskasse. Trekket på lønnslippen er merket pensjonsinnskudd og utgjør medlemspremien på to prosent.

Din arbeidsgiver innbetaler en arbeidsgiverpremie på om lag 12 prosent av din pensjonsgivende inntekt. Pensjonspremien utgjør da din medlemspremie og arbeidsgiverpremien.

Får du permisjon fra stillingen din uten lønn, er du risikodekket i inntil to år uten å innbetale medlemspremie. Du og dine opprettholder da de samme rettighetene til pensjon ved uførhet og eller dødsfall. Permisjonstiden blir ikke regnet som medlemstid for opptjening til alderspensjon.

Slutter du i stillingen med medlemskap i Molde kommunale pensjonskasse og begynner i ny stilling uten tilknytting til offentlig pensjonsordning, kan vi tilby deg fortsettelsesforsikring. Beregning av premien du må betale for fortsettelsesforsikring blir da gjort av vår aktuar. Ønsker du fortsettelsesforsikring kan du kontakte oss.

Overføringsavtalen

Molde kommunale pensjonskasse er med i overføringsavtalen. Den norske overføringsavtalen er inngått mellom Statens pensjonskasse og andre leverandører av offentlige tjenestepensjonsordninger i norske kommunale pensjonskasser, livsforsikringsselskap og lovfestede pensjonsordninger.

Overføringsavtalen betyr at hvis du tidligere har opptjent pensjonsrettigheter i andre offentlige ordninger, vil disse bli overført til den siste og utbetalende ordningen når du pensjonerer deg. Beregning av pensjon skjer etter reglene i denne siste ordningen.

Medlemsfordeler

Molde kommunale pensjonskasse har gjennom Pensjonskasseforeningen (medlemsorganisasjonen for private og offentlige pensjonskasser) inngått et samarbeid med Storebrand om levering av gunstige bank- og forsikringstjenester til pensjonskassens medlemmer.
Dette innebærer at du som medlem i Molde kommunale pensjonskasse får gode priser på boliglån og gode rabatter på skadeforsikring i Storebrand.

Ved å klikke her, finner du søknadsskjemaer og nærmere informasjon om lån og forsikringsproduktene. Dersom du trenger råd eller hjelp, er du velkommen til å ta direkte kontakt med en kundekonsulent i Storebrand per telefon eller e-post. Husk at all dialog og saksbehandling vil være et forhold mellom Storebrand og den enkelte rettighetshaver.

Tilbudet gjelder for alle rettighetshavere i Molde kommunale pensjonskasses og omfatter:

  • Aktive medlemmer
  • Personer med såkalte oppsatte rettigheter (tidligere ansatte i kommunen/øvrige medlemsforetak)
  • Pensjonister, inkludert alder, uføre og AFP