Om oss

Molde kommunale pensjonskasse

Molde kommunale pensjonskasse ble opprettet i 2008 på bakgrunn av kommunestyrets beslutning.

Molde kommunale pensjonskasse er en pensjonsordning for ansatte i Molde kommune med tilhørende virksomheter, som skal yte pensjon i samsvar med gjeldende avtaler og offentlig regelverk. Offentlig godkjente sykepleiere og lærere i skole er unntatt da de har enten et avtalebestemt eller lovpålagt medlemskap i henholdsvis Kommunale landspensjonskasse («KLP») og Statens pensjonskasse («SPK»).

Det overordnede målet til pensjonskassen er å være Molde kommunes foretrukne pensjonsleverandør. I tillegg skal pensjonskassen utbetale rett pensjon til rett person til rett tid etter gjeldende regelverk og samtidig forvalte pensjonskapitalen på en ansvarlig, balansert og bærekraftig måte.

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet som drives i tråd med lover og regler som gjelder for finans- og forsikringsbransjen. Styret er pensjonskassens øverste organ. Molde kommunale pensjonskasse innehar konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet som kommunal pensjonskasse og står under deres tilsyn.

Ved utgangen av 2023 hadde pensjonskassen ansvaret for ca. 12 000 medlemmer (forsikrede), fordelt på ca. 3 200 aktive (ekskl. uføre), 1 900 pensjonister og 7 000 fratrådte (oppsatte). På samme tidspunkt hadde Molde kommunale pensjonskasse en forvaltningskapital på om lag 4,0 milliarder kroner.

Styret

Styret er øverste organ i Molde kommunale pensjonskasse og består av 5 styremedlemmer med personlige varamedlemmer.

Fire styremedlemmer med personlige vararepresentanter oppnevnes av kommunestyret, hvorav minst ett styremedlem med personlig vararepresentant ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller til arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon med pensjonsordning i pensjonskassen. Ett styremedlem med personlige vararepresentant oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen.

Styret velger selv sin leder og nestleder blant de styremedlemmer som er oppnevnt av kommunen.

Styremedlemmene velges for samme periode som kommunestyrets medlemmer og trer i funksjon fra det tidspunkt de er valgt. Gjenvalg kan finne sted.

Styrets sammensetning er som følger:

Styret Personlige varamedlemmer
Person Posisjon Person
Roar Beck Styreleder Terje Tovan
Lars Petter Kjerstad Nestleder (Organisasjonene) Sissel Viken (Organisasjonene)
Kari Gagnat Styremedlem Svein Atle Roset
Thorbjørn Myhre Styremedlem Ingvild Espelid Wold
Anne-Karin Sjøli Styremedlem Øystein Solli

Operativ organisering av pensjonskassen

Lars Larsen er administrerende direktør i Molde kommunale pensjonskasse.

Molde kommunale pensjonskasse har inngått avtale med Gabler når det gjelder tjenester knyttet til medlems- og pensjonsbehandling, aktuar og regnskap.

Pensjonskassen har på tilsvarende vis inngått avtale med Storebrand Asset Management når det gjelder investeringsrådgivning. I tillegg foretar en uavhengig overvåkningsfunksjon i Storebrand løpende kontroller for å sikre at forvaltningen skjer i tråd med retningslinjene nedfelt i pensjonskassens kapitalforvaltningsstrategi.

Molde sett ovenfra i fjellsiden, med havet og fjell i bakgrunnen. Solskinnsvær.