Det er ventet et stort behov for arbeidskraft i forbindelse med flyktningstrømmen fra Ukraina. Regjeringen har nå gjennomført en forskriftsendring som innebærer at pensjonister kan ansettes på særskilt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjon avkortes.

Tiltaket gjelder for arbeid som bidrar til å avlaste det økte personellbehovet som følge av ankomstene fra Ukraina. Det er ikke avgrenset til bestemte yrkesgrupper, men alt nødvendig personell er omfattet av tiltaket.

Den særskilte pensjonistlønnssatsen er avtalt å være 300 kroner pr. faktisk arbeidet time. Ordningen kan tilbys pensjonert personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra offentlig pensjonsordning. Tiltaket vil gjelde frem til 31.12.2022

KS anbefaler at det ved tilsettingen avklares om pensjonisten skal omfattes av særskilt pensjonistlønnssats.