SELSKAPSVEDTEKTER FOR MOLDE KOMMUNALE PENSJONSKASSE

Organisasjonsnummer 992 115 181

KAPITTEL 1. – FORMÅL OG RETTSSTILLING

§1-1 Firma og forretningskontor

Molde kommunale pensjonskasse, i disse vedtektene kalt pensjonskassen, er opprettet 1. januar 2008 av kommunestyret i Molde. Molde kommune er i disse vedtekter betegnet kommunen. Forretningskontor er i Molde.

Pensjonskassens organisasjonsnummer er 992 115 181.

Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmene og andre pensjonsberettigede.

Pensjonskassen kan også omfatte:

 1. Kommunale foretak.
 2. Aksjeselskap eller andre selskaper hvor kommunen eier mer enn 50 prosent av aksjene eller andelene.
 3. Aksjeselskap eller andre selskaper som har nær tilknytning til kommunen.
 4. Stiftelser som har nær tilknytning til kommunen.
 5. Helseforetak.

I disse vedtekter brukes begrepet foretak som en fellesbetegnelse for kommunale foretak, aksjeselskap, andre selskap, stiftelser og helseforetak som kommer inn under punktene 1 til 5 ovenfor og som kan omfattes av pensjonskassen.

Pensjonskassens styre og styret i vedkommende foretak må ha fattet vedtak om at pensjonskassen også skal omfatte foretaket.

Dersom foretak under punktene 1 til 5 ovenfor skal være omfattet av pensjonskassen, skal rettigheter og plikter for disse og deres arbeidstakere tilsvare det som gjelder for kommunen og de kommunalt ansatte.

Foretak under punktene 1-5 ovenfor som omfattes av pensjonskassen plikter å innbetale kjernekapital, i den utstrekning pensjonskassens styre krever dette i samsvar med §5-4.

I tillegg til Molde kommune omfattes følgende foretak av pensjonskassen:

 • Organisasjonsnummer 990 695 997 Molde Vann og Avløp KF
 • Organisasjonsnummer 984 168 985 Molde Kino AS
 • Organisasjonsnummer 992 170 093 Molde Eiendom KF
 • Organisasjonsnummer 823730012 Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS

Egen gruppe: Kommune revisjonsdistrikt 2

§ 1-2 Rettsstilling

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring.

Pensjonskassens midler holdes atskilt fra kommunens og foretakenes midler og hefter ikke for deres forpliktelser. Pensjonskassens formue og inntekter skal ikke tilfalle kommunen eller deres kreditorer.

Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet.

KAPITTEL 2. – GODKJENNING OG ENDRING AV VEDTEKTENE

§ 2-1 Godkjenning og endring av vedtektene

Endringer i vedtektene skal vedtas av pensjonskassens styre. Endringene skal legges fram til orientering for kommunestyret og øvrige foretaks styre.

Vedtektene og endring av vedtektene skal være godkjent av Kongen, jf. lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 7-4.

KAPITTEL 3. – STYRE OG ADMINISTRAJON

§ 3-1 Oppnevnelse av styre

Pensjonskassen ledes av et eget styre – i det følgende kalt styret- på fem medlemmer med personlige vararepresentanter.

Fire styremedlemmer med personlige vararepresentanter oppnevnes av kommunestyret, hvorav minst ett styremedlem med personlig vararepresentant ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller til arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon med pensjonsordning i pensjonskassen. Ett styremedlem med personlige vararepresentant oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen.

Styret velger selv sin leder og nestleder blant de styremedlemmer som er oppnevnt av kommunen.

Styremedlemmene velges for samme periode som kommunestyrets medlemmer og trer i funksjon fra det tidspunkt de er valgt. Gjenvalg kan finne sted.

§ 3-2 Styrets møter

Styret holder møte når lederen bestemmer det, eller når et av de andre styremedlemmene krever det. Innkalling til styremøte skal gis med rimelig varsel, og inneholde oppgave over de saker som skal behandles på møtet. Hvert år skal det holdes minst fire styremøter.

Dersom et styremedlem ikke kan møte, skal underretning om dette gis snarest mulig slik at vararepresentant kan innkalles.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er tilstede. Minst to av styremedlemmene må være oppnevnt av kommunen. Alle beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal for hvert møte undertegnes av de styremedlemmer som deltok i møtet.

§ 3-3 Styrets oppgaver

Styret har ansvaret for å lede pensjonskassens virksomhet og skal påse at pensjonskassens, medlemmenes, og andre pensjonsberettigedes interesser blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Dette gjelder også interessene til innskytere av ansvarlig kapital.

Styret skal blant annet:

 1. Godkjenne forsikringsvilkår og avtaler som er bestemmende for pensjonskassens virksomhet.
 2. Forvalte pensjonskassens midler, jf. kapittel 4.
 3. Fastsette premien for pensjonskassen.
 4. Fastsette årsregnskap og årsberetning for pensjonskassen, jf. §7-1.
 5. Treffe beslutning om anvendelse av overskudd som framkommer ved det forsikringstekniske oppgjør, eventuell dekning av underskudd.
 6. Fastsette årlig rente på innskutt kjernekapital, og eventuelle andre kapitalinnskudd, jf. § 5-3.
 7. Vurdere og eventuelt beslutte innkalling av kjernekapital når styret har fullmakt til dette i henhold til § 5-4 i vedtektene.
 8. Fastsatte lønn og annen godtgjørelse til daglig leder.
 9. Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, herunder at det foreligger systemer for internkontroll, jf. forsikringsloven § 7-7.
 10. Sørge for oppdaterte retningslinjer for gjenforsikring, jf. forsikringsloven §§ 6-8 og 7-10.

§ 3-4 Daglig leder

Pensjonskassen skal ha daglig leder som ansettes av styret. Daglig leder skal ikke samtidig være medlem av styret. Daglig leder forestår den daglige ledelse av virksomheten og skal følge de retningslinjer og pålegg som er gitt av styret.

Styret kan gi daglig leder fullmakt til å handle på vegne av pensjonskassen når ikke annet følger av denne paragraf eller kapittel 4. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter pensjonskassens forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre hvis styret i det enkelte tilfelle har gitt myndighet til det, eller hvis styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for pensjonskassens virksomhet. Styret må i så fall snarest mulig underrettes om saken.

Daglig leder skal sørge for at pensjonskassens regnskapsføring er i samsvar med lov og forskrifter og god regnskapsskikk.

KAPITTEL 4. – KAPITALFORVALTNING

§ 4-1 Strategi og retningslinjer

Styret skal sørge for at det til enhver tid foreligger strategi for forvaltningen av pensjonskassens midler. Styret skal skriftlig fastsette retningslinjer for forsvarlig kapitalforvaltning og drøfte retningslinjene hvert år, jf. forsikringsloven § 7-7.

Styret kan inngå avtale om forvaltning av pensjonskassens midler med ekstern tjenesteyter som har konsesjon til å tilby slike tjenester.

§ 4-2 Krav om styrets medvirkning

Pensjonskassens verdipapirer kan ikke handles med uten underskrift eller annen form for medvirkning av daglig leder og en person med fullmakt fra styret. Styret sørger for at dette krav blir registrert i Verdipapirsentralen.

Styret sørger for at det gis påtegning om krav til slik underskrift eller annen form for medvirkning (urådighetspåtegning) på de verdipapirer som ikke er registrert i Verdipapirsentralen.

KAPITTEL 5. – ANSVARLIG KAPITAL

§ 5-1 Solvens

Pensjonskassen må til enhver tid ha en kapital som oppfyller lovgivningens gjeldende krav til solvensmarginkapital.

Pensjonskassen skal ha ansvarlig kapital etter finansforetaksloven § 7-9 og forskrift av 30. juni 2006 nr. 869 § 9-3, jf. forskrift av 1. juni 1990 nr. 435 § 2 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak. For krav til solvensmarginkapital gjelder forsikringsloven § 7-9, jf. forskrift av 30. juni 2006 nr. 869 § 9-2 og forskrift av 19. mai 1995 nr. 481.

Ansvarlig kapital skal bestå av kjernekapital (egenkapital) og eventuell tilleggskapital. Kjernekapitalen kan bestå av innskutt kjernekapital og overført andel av overskudd. Eventuell tilleggskapital skal tilfredsstille kravene i forskrift av 1 juni 1990 nr. 435 § 4.

§ 5-2 Opptak og økning av ansvarlig kapital

For opptak og økning av ansvarlig kapital gjelder forsikringsloven § 7-5.

§ 5-3 Rente på innskutt ansvarlig kapital

Det kan i avtalen med innskyter bestemmes at det kan utbetales rente på innskutt ansvarlig kapital. Avkastningen skal i så fall fastsettes på forretningsmessige vilkår og stå i forhold til den risiko som er forbundet med innskuddet.

Styret kan beslutte å utsette betaling av rente på ansvarlig tilleggskapital som nevnt i forskrift av 1. juni 1990 nr. 435 § 4 nr. 4 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak, dersom resultatet av årets drift viser underskudd.

Dersom pensjonskassen ikke oppfyller gjeldende krav til forsikringstekniske avsetninger, ansvarlig kapital og solvensmarginkapital, eller dersom pensjonskassens økonomiske situasjon for øvrig tilsier det, skal styret vedta slik utsettelse.

§ 5-4 Krav om innbetaling av kjernekapitalinnskudd

Styret skal til enhver tid vurdere pensjonskassens behov for solvensmarginkapital.

Styret kan kreve innbetaling av kjernekapitalinnskudd (egenkapitalinnskudd) fra kommunen og de foretakene som omfattes av pensjonskassen.

Treffer styret beslutning om innkalling av kjernekapitalinnskudd, skal kommunen samtidig informeres om grunnlaget for beslutningen. Innskuddet fordeles i utgangspunktet forholdsmessig på kommunen og foretakene i forhold til premiereserven for pensjonsforpliktelsene.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder tilsvarende dersom Finanstilsynet med hjemmel i kredittilsynsloven § 4 nr. 5 har pålagt pensjonskassen å ha en høyere ansvarlig kapital enn det lovbestemte minimumskravet.

KAPITTEL 6. – AKTUAR OG REVISOR

§ 6-1 Aktuar

Pensjonskassens styre inngår avtale med en aktuar, et aktuarkonsulentfirma eller et livsforsikringsselskap som utfører de nødvendige forsikringstekniske beregninger for pensjonskassen. Vedkommende skal være godkjent av Finanstilsynet som pensjonskassens ansvarshavende aktuar i henhold til forskrift av 1. juni 1990 nr. 434 om aktuar.

Aktuar skal melde pensjonskassens forsikringstekniske beregningsgrunnlag til Finanstilsynet.

Aktuar har ansvar for å vurdere pensjonskassens behov for gjenforsikring.

Vesentlige spørsmål av forsikringsmessig art skal forelegges aktuaren.

Aktuar og revisor skal møte samtidig i minst to styremøter pr. år, jf. forsikringsloven § 7-6.

§ 6-2 Revisor

Kommunestyret skal oppnevne statsautorisert eller registrert revisor som revisor for pensjonskassen. Revisjonsselskap som er godkjent i henhold til lov av 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer kan oppnevnes som revisor. Vedkommende kan ikke være medlem, pensjonsberettiget eller styremedlem i pensjonskassen.

KAPITTEL 7. – ÅRSREGNSKAP OG FORSIKRINGSTEKNISK OPPGJØR

§ 7-1 Årsregnskap mv.

Etter utgangen av hvert regnskapsår fastsetter styret i pensjonskassen årsregnskap for pensjonskassen. Sammen med årsregnskapet skal det gis årsberetning om pensjonskassens virksomhet i regnskapsåret.

Fastsatt og revidert årsregnskap og årsberetning skal legges fram for kommunen og foretakene innen tre måneder etter regnskapsårets slutt. Innen samme frist skal det etter fastsatte retningslinjer rapporteres til Finanstilsynet. Aktuarens rapport om forsikringsteknisk oppgjør sende til Finanstilsynet sammen med årsregnskapet. Pensjonskassens årsregnskap utarbeides i henhold til reglene i regnskapsloven med tilhørende forskrift av 27. februar 2001 om årsregnskap med mer for pensjonskasser, og for øvrig i samsvar med god regnskapsskikk.

Det forsikringstekniske oppgjør for regnskapsåret skal legges til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet.

§ 7-2 Overskudd

Overskuddet i pensjonskassen anvendes i samsvar med forsikringsloven §§ 9-9 til 9-14.

§ 7-3 Manglende dekning

Viser årsregnskapet at det ikke er dekning for de forsikringsmessige forpliktelser eller at andre kapitalkrav ikke er oppfylt, skal styret i samråd med kommunen og foretakene umiddelbart legge fram for Finanstilsynet en plan for hvordan pensjonskassen kan bringes i økonomisk balanse. Dersom en slik plan ikke blir lagt fram, godkjent eller fulgt, skal Finanstilsynet sørge for at pensjonskassen blir avviklet.

KAPITTEL 8. – SAMMENSLÅING, DELING OG OPPHØR MV.

§ 8-1 Sammenslåing, deling og opphør

Ved sammenslåing, deling og opphør av pensjonskassen gjelder forsikringsvirksomhetsloven § 7-12.

§ 8-2 Avvikling av pensjonskassen

Dersom kommunen og foretakene ikke yter de tilskudd som er nødvendig for å holde pensjonskassen i forsikringsteknisk balanse, skal pensjonskassen avvikles og midlene overføres til et livsforsikringsselskap.

§ 8-3 Flytting av foretaks pensjonsordning

Flytter en foretak sin pensjonsordning til annen pensjonsinnretning gjelder foretaksloven kapittel 11 og forskrift av 30. juni 2006 til lovens kapittel 11.

Den del av den ansvarlige kapital som kan knyttes til vedkommende foretak kan utbetales dersom dette er forsvarlig. I forhold til gjenværende innskutt kjernekapital kan ikke utbetalingen utgjøre en større andel enn den andel av den total premiereserve som utskilles fra pensjonskassen som følge av innskrenkningen. Bestemmelsen i forskrift av 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 3 nr. 7 gjelder tilsvarende i slike tilfeller.

Utbetaling av innskutt ansvarlig kapital kan bare skje med Kongens forhåndssamtykke, jf. forsikringsloven § 7-5.

§ 8-4 Opphør av foretaks pensjonsordning

Dersom et foretak ikke fortsetter å yte de tilskudd som er nødvendige for å holde enhetens andel av pensjonsordningen i pensjonskassen i forsikringsteknisk balanse skal foretakets pensjonsordning opphøre. Medlemmenes oppsatte rettigheter skal sikres i pensjonskassen.