SELSKAPSVEDTEKTER FOR MOLDE KOMMUNALE PENSJONSKASSE

Organisasjonsnummer 992 115 181

KAPITTEL 1. – INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1-1 Firma og forretningskontor

Pensjonskassens navn er Molde kommunale pensjonskasse, og den er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 992 115 181.

Pensjonskassens forretningskontor ligger i Molde kommune.

§ 1-2 Rettsstilling

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person, med egen regnskapsføring. Den er organisert som en selveiende institusjon.

Pensjonskassens virksomhet og økonomiske forhold holdes rettslig adskilt fra enheter med pensjonsordning i pensjonskassen, og hefter ikke for deres forpliktelser. Pensjonskassens midler skal holdes adskilt fra midler i enheter med pensjonsordning i pensjonskassen.

Pensjonskassen er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

§ 1-3 Formål og virksomhet

Pensjonskassen ble opprettet 01.01.2008 av kommunestyret i Molde kommune for å forvalte pensjonsordning for kommunens ansatte, tidligere ansatte og pensjonister, samt folkevalgte. Dette skal skje i tråd med avtaleverket inngått mellom pensjonskassen og kommunen og tilknyttede enheter, samt tariffavtale.

Pensjonskassen kan også forvalte pensjonsordningen for andre tilknyttede enheter, herunder:

 1. Kommunale foretak
 2. Aksjeselskap eller andre selskap hvor kommunen eier mer enn 50 prosent av aksjene eller andelene
 3. Aksjeselskap eller andre selskap som har nær tilknytning til kommunen
 4. Stiftelser som har nær tilknytning til kommunen
 5. Helseforetak

I disse vedtektene brukes begrepet foretak som en fellesbetegnelse for kommunale foretak, aksjeselskap, andre selskap, stiftelser og helseforetak som kommer inn under punktene 1 til 5 ovenfor og som kan omfattes av pensjonskassen.

Pensjonskassens styre og styret i vedkommende foretak må ha fattet vedtak om at pensjonskassen også skal omfatte foretaket.

Dersom foretak under punktene 1 til 5 ovenfor skal være omfattet av pensjonskassen, skal rettigheter og plikter for disse og deres arbeidstakere tilsvare det som gjelder for kommunen og de kommunalt ansatte.

I tillegg til kommunen omfattes følgende foretak av pensjonskassen:

 • Molde Vann og Avløp KF
 • Molde Kino AS
 • Molde Eiendom KF
 • Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS

§ 1-4 Kapitalforhold

Pensjonskassen skal til enhver tid oppfylle lovgivningens kapital- og soliditetskrav.

Pensjonskassen kan oppta ansvarlig lånekapital og utstede egenkapitalbevis etter gjeldende regler.

Grunnkapitalen og ansvarlig kapital kan ikke, uten samtykke fra Finanstilsynet, endres på annen måte enn ved fondsopplegg.

Pensjonskassens grunnfond, innskutt egenkapital, utgjør NOK 131 753 754 pr. 31.12.2021.

§ 1-5 Egenkapitalinnskudd

Enheter med pensjonsordning i pensjonskassen plikter å betale egenkapitaltilskudd i den utstrekning dette er påkrevet for å gi pensjonskassen tilfredsstillende soliditet. Innbetaling av årlige tilskudd kan besluttes av styret, og det kan besluttes innkalt særskilt egenkapitalinnskudd.

Eventuelle egenkapitalinnskudd fastsettes i forhold til de enkelte enheters andel av premiereserven. Styret kan, om pensjonskassens finansielle stilling tillater det, gi avkastning på innbetalt egenkapitalinnskudd.

KAPITTEL 2. – PENSJONSKASSENS ORGANER

§ 2-1 Styret

Styret er pensjonskassens øverste organ. Styret utøver den kompetansen som etter lov eller forskrift ved øvrige selskapsformer er tillagt generalforsamlingen, så fremt annet ikke følger av disse vedtektene.

Styret består av fem medlemmer.

Styrets medlemmer har personlige vararepresentanter.

§ 2-2 Oppnevnelse av styret

Fire styremedlemmer med personlige vararepresentanter oppnevnes av kommunestyret, hvorav minst ett styremedlem med personlig vararepresentant ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller til arbeidsgiver.

Ett styremedlem med personlig vararepresentant oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen.

Lov eller forskrifts krav til egnethet, kompetanse, vandel og kjønnsrepresentasjon skal ivaretas ved utnevnelsen av styrets medlemmer.

Styret er selvkonstituerende, og velger selv sin leder og nestleder.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for samme periode som kommunestyrets medlemmer og trer i funksjon fra det tidspunkt de er valgt. Styremedlem står i vervet frem til nytt medlem er valgt. Gjenvalg kan finne sted.

Endringer i styrets sammensetning skal meldes til Finanstilsynet.

§ 2-3 Styrets oppgaver og tilsynsansvar

Styret leder pensjonskassen og har ansvar for at dens interesser ivaretas forsvarlig. Styret skal i den forbindelse også ivareta interesser på vegne av pensjonskassens rettighetshavere og innskytere av ansvarlig kapital.

Styret skal blant annet:

 • Fastsette forsikringsvilkår og inngå avtaler bestemmende for pensjonskassens virksomhet.
 • Forvalte pensjonskassens midler, fastsette retningslinjer for kapitalforvaltningen, herunder kontroll, og påse utarbeidelse av redegjørelse for kapitalforvaltningsstrategien.
 • Fastsette grunnlaget for premier og avsetninger for pensjonskassen.
 • Fastsette årsregnskap og årsberetning for pensjonskassen.
 • Treffe beslutning om anvendelse av overskudd som fremkommer ved det forsikringstekniske oppgjør, eventuell dekning av underskudd.
 • Fastsette årlig rente på innskutt kjernekapital, og eventuelle andre kapitalinnskudd.
 • Ansette, permittere eller avsette daglig leder, og fastsette arbeidsinstruks, lønn og annen godtgjørelse til denne.
 • Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, herunder etablering av forsvarlige styrings- og kontrollsystemer, årlig vurdering av rutiner og kompetanse, samt gjennomgå risikostyringsfunksjonens rapporter.
 • Sørge for at pensjonskassen har adekvat risikostyring og internkontroll, inkludert for utkontrakterte forhold og herunder at pensjonskassen har tilstrekkelig kompetanse til å følge opp utkontrakteringer.
 • Fastsette styrehonorar.
 • Sørge for oppdaterte retningslinjer for gjenforsikring.
 • Inngå eventuelle avtaler med eksterne tjenesteytere.
 • Gjennomføre egenvurdering av risiko.

§ 2-4 Styrets møter

Styret møter etter innkalling fra styrets leder. Medlem av styret eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Styremøter skal innkalles med rimelig varsel, og møteinnkallingen skal inneholde oversikt over de saker som skal behandles på møtet. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets møter, med mindre annet er bestemt av styret i behandlingen av enkeltsaker.

Dersom et styremedlem ikke kan møte, skal underretning om dette gis snarest mulig slik at vararepresentant kan innkalles.

Styret skal behandle saker i møte, med mindre styret finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og årsberetning skal behandles i møte. Hvert år skal det avholdes minst fire styremøter.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er til stede, hvorav minst to må være oppnevnt av kommunen. Alle beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Krav om kvalifisert flertall i lovgivningen og disse vedtektene legges likevel til grunn.

Det skal føres protokoll fra styrets møter. Av protokollen skal det fremgå hvilke saker som har vært til behandling og styrets vedtak, herunder eventuell dissens. Protokollen skal underskrives av styrets medlemmer, og eventuelle varamedlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

§ 2-5 Firmategning

Styret representerer pensjonskassen utad og tegner dets firma.

Pensjonskassen forpliktes ved signatur fra styrets leder eller daglig leder.

Styret kan meddele prokura.

§ 2-6 Vedtektsendringer

Pensjonskassens vedtekter og endringer av vedtektene fastsettes av styret. Vedtektsendringer krever to tredjedeler flertall av de avgitte stemmene.

Vedtektene og endringer av vedtektene skal godkjennes av Finansdepartementet eller av Finanstilsynet etter delegasjon, såfremt ikke lov eller forskrift angir unntak fra slik godkjennelse.

Vedtektsendringer som ikke krever offentlig godkjennelse trer i kraft fra vedtagelsen eller fra annet tidspunkt fastsatt av styret. Vedtektsendring som krever offentlig godkjennelse, trer i kraft når denne foreligger.

Enheter med pensjonsordning i pensjonskassen skal underrettes om vedtektsendringer.

§ 2-7 Daglig leder

Pensjonskassen skal ha daglig leder som ansettes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for den daglige ledelsen av pensjonskassen, og skal sørge for at gjeldende regelverk og styrets pålegg følges.

Daglig ledelse innbefatter ikke saker av uvanlig art eller stor betydning, så fremt annet ikke følger av særlig fullmakt. Daglig leder kan også avgjøre slike saker når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for pensjonskassen. Styret skal da snarest underrettes om avgjørelsen.

Styret kan gi daglig leder fullmakt til å handle på vegne av pensjonskassen når ikke annet følger av denne paragrafen eller vedtektene for øvrig. Slik fullmakt kan kalles tilbake når som helst.

Daglig leder forbereder, i samråd med styrets leder, styrets saker og møter.

KAPITTEL 3. – KAPITALFORVALTNING

§ 3-1 Strategi og retningslinjer

Styret skal sørge for at det til enhver tid foreligger en strategi for forvaltningen av pensjonskassens midler. Styret skal skriftlig fastsette retningslinjer for forsvarlig kapitalforvaltning og drøfte retningslinjene hvert år.

Styret kan inngå avtale om forvaltning av pensjonskassens midler med ekstern tjenesteyter som har konsesjon til å tilby slike tjenester.

§ 3-2 Krav om styrets medvirkning

Pensjonskassens verdipapirer kan ikke handles med uten underskrift eller annen form for medvirkning av daglig leder og en person med fullmakt fra styret. Styret sørger for at dette kravet blir registrert i Verdipapirsentralen.

Styret sørger for at det gis påtegning om krav til slik underskrift eller annen form for medvirkning (urådighetspåtegning) på de verdipapirer som ikke er registrert i Verdipapirsentralen.

KAPITTEL 4. – REVISOR OG UAVHENGIGE KONTROLLFUNKSJONER

§ 4-1 Revisor

Kommunestyret skal oppnevne statsautorisert eller registrert revisor som revisor for pensjonskassen.

Vedkommende kan ikke være medlem, pensjonsberettiget eller styremedlem i pensjonskassen.

Revisor møter styret minst en gang årlig uten at daglig leder er til stede.

§ 4-2 Internrevisjon

Pensjonskassen skal ha uavhengig internrevisjon. Revisjonen skal kontrollere at pensjonskassen er organisert og drives forsvarlig i samsvar med gjeldende krav.

Internrevisjonen utpekes av og rapporterer til styret. Leder av internrevisjonen har møterett i styret.

Styret organiserer og fastsetter retningslinjer for internrevisjonen.

§ 4-3 Risikostyringsfunksjon

Pensjonskassen skal ha en uavhengig risikostyringsfunksjon som skal påse at risikoene knyttet til pensjonskassens virksomhet er identifiserte, målte, styrte og overvåkede.

Risikostyringsfunksjonen rapporterer til styret.

§ 4-4      Aktuarfunksjonen

Pensjonskassen skal ha en aktuarfunksjon. Denne skal påse at virksomheten drives forsikringsteknisk ansvarlig, samt at avkastning og overskudd håndteres i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven.

KAPITTEL 5. – ÅRSOPPGJØR

§ 5-1 Årsregnskap og årsberetning

Årsregnskapet og årsberetning skal vedtas av pensjonskassens styre innen tre måneder etter regnskapsårets utløp.

Fastsatt og revidert årsregnskap og årsberetning skal fremlegges for kommunen og foretakene innen tre måneder etter regnskapsårets utløp.

§ 5-2 Overskudd og underskudd

Avkastning ved forvaltning av kollektivporteføljen skal årlig fordeles mellom pensjonskassens pensjonsordninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Tilsvarende gjelder overskudd på risikoresultat.

Med Finanstilsynets samtykke kan overskudd benyttes til å øke premiereserven for forsikringsforpliktelser.

Bufferfond tilknyttet kontrakten kan belastes om avkastningen ikke kan dekke årlig krav til økning i premiereserve etter premieberegningsgrunnlaget. Pensjonskassens ansvarlige kapital vil også kunne dekke negativt resultat knyttet til administrasjon, forvaltning og forsikringsrisiko.

Avkastning på midler i selskapsporteføljen skal årlig tilordnes pensjonskasses ansvarlige kapital.

§ 5-3 Utbytte på kapital

Utbytte kan deles ut på bakgrunn av godkjent resultatregnskap for siste år.

Pensjonskassen kan ikke utbetale utbytte dersom det medfører at pensjonskassens ansvarlige kapital kommer under forsikringsvirksomhetslovens krav til ansvarlig kapital eller generelt medfører at pensjonskassens økonomiske stilling ikke ansees som betryggende.

KAPITTEL 6. – INFORMASJON

§ 6-1 Informasjon til rettighetshavere

Pensjonskassens medlemmer og rettighetshavere skal underrettes om regelverket for pensjonsordningen, herunder endringer av betydning.

Den enkelte rettighetshaver skal årlig motta en oversikt med informasjon om nivået på opptjente pensjonsrettigheter. Det skal utarbeides pensjonsoversikt i samsvar med lov og forskrift.

Pensjonskassen skal utarbeide en skriftlig redegjørelse for kapitalforvaltningsstrategien i samsvar med lov og forskrift. Denne er offentlig tilgjengelig.

På anmodning tilsendes rettighetshavere pensjonskassens årsregnskap og årsberetning.

Rettighetshavere skal motta informasjon for det tilfellet at pensjonskassen besluttes fusjonert, fisjonert, bragt til opphør eller avviklet.

KAPITTEL 7. – SAMMENSLÅING, DELING, OPPHØR OG AVVIKLING

§ 7-1 Beslutning om fusjon, fisjon, opphør og avvikling

Avgjørelse om fusjon, fisjon, opphør og avvikling treffes av pensjonskassens styre, med samme flertallskrav som for vedtektsendringer. Slik beslutning forutsetter etterfølgende tillatelse fra Finansdepartementet. Enheter med pensjonsordning i pensjonskassen skal underrettes om vedtaket.

Fusjon, fisjon, opphør og avvikling av pensjonskassen må skje i samsvar med gjeldende lov og forskrift.

§ 7-2 Pensjonskassens egenkapital

Pensjonskassen skal ha forsvarlig egenkapital i samsvar med gjeldende offentligrettslig regulering og skal være tilpasset pensjonskassens virksomhet.

§ 7-3 Avvikling og opphør

Ved avvikling av pensjonskassen skal innskutt og opptjent egenkapital etter sluttregnskapet overføres til innskyterne av innskutt egenkapital. Overførselen er betinget av Finanstilsynets godkjennelse av sluttregnskapet.

Ved besluttet opphør av pensjonskassen skal opptjent egenkapital, innskutt egenkapital og ansvarlig lånekapital benyttes i den grad dette er påkrevet for å dekke eventuell manglende premiereserve hos ny pensjonsinnretning. Opptjent egenkapital belastes før innskutt egenkapital. Ubenyttet egenkapital skal tilbakeføres til enheter med pensjonsordning i pensjonskassen. Tilsvarende tilbakeføres ansvarlig lånekapital til kreditor.

Ved utskillelse av vesentlig del eller deler av forsikringsporteføljen som følge av uttreden av enheter med pensjonsordning i pensjonskassen, skal det innenfor lovverkets rammer avtales mellom enhetene om og hvorledes pensjonskassens egenkapital skal fordeles. Finanstilsynets godkjennelse er påkrevet.

Pensjonskassens styre kan beslutte tilbakebetaling av ansvarlig lån eller deler av innskutt egenkapital. Slik tilbakeføring forutsetter samtykke fra Finanstilsynet.

§ 7-4 Avvikling av pensjonskassen

Dersom enhetene med pensjonsordning i pensjonskassen ikke yter tilskudd som er påkrevet for å opprettholde forsikringsteknisk balanse og det ikke foreligger tilstrekkelige midler i premiefond til å dekke tilskuddene, skal pensjonskassen avvikles og midlene overføres til et livselskap.

Enhet med offentlig tjenestepensjonsordning forblir økonomisk ansvarlig for ikke-forsikringsbare elementer.

§ 7-5 Mislighold av forpliktelse

Dersom enhet med pensjonsordning i pensjonskassen ikke yter tilskudd som er nødvendige for å opprettholde relativ andel av forsikringsteknisk balanse og det tilsvarende ikke foreligger tilstrekkelige midler i premiefond til å dekke tilskuddsforpliktelsen, skal enhetens pensjonsordning opphøre. Medlemmenes opptjente rettigheter sikres i pensjonskassen.

Bestemmelsen om opphør av pensjonsordning kommer også til anvendelse der egenkapitalinnskudd ikke innbetales i samsvar med styrets beslutning.