Pensjonskassens resultat for 2023 er godt. Pensjonskassen oppnådde en verdijustert avkastning på 6,9% for kollektivporteføljen (pensjonsmidlene) og 8,5% for selskapsporteføljen (egenkapitalen). Begge resultatene er bedre enn de respektive referanseindeksene porteføljene måles mot.

På bakgrunn av de gode resultatene har styret vedtatt å tilføre NOK 40 millioner til premiefondet. Dette bidrar til lavere pensjonskostnader for Molde kommune og de øvrige medlemsforetakene. Siden etableringen av egen pensjonskasse i 2008 har det blitt overført totalt NOK 457,3 millioner til premiefondet som følge av resultatdisponeringer.

Pensjonskassen ivaretar ca. 12 000 medlemmer og forvalter eiendeler som summerer seg til i overkant av NOK 4 milliarder. Ved regnskapsavleggelsen for året er det derfor alltid godt å kunne meddele at pensjonskassen er solid og i god stand til å ivareta sin fremste forpliktelse og samfunnsansvar, som er å skape trygghet for fremtidige pensjonsutbetalinger til medlemmene.

Du kan lese med i vår årsrapport for 2023.