Formål

Arendal kommunale pensjonskasse ble opprettet 01.07.1916 av bystyret i Arendal kommune. Formålet er å forvalte tjenestepensjonsordning for kommunens ansatte, tidligere ansatte, pensjonister og tilknyttet virksomheter etter hovedtariffavtalen og avtaleverket inngått mellom Arendal kommune og pensjonskassen.

Vi er i dag en selvstendig juridisk enhet med eget styre som øverste organ. Vi rapporterer til Finanstilsynet og har vår egen regnskapsføring. Pensjonskassens midler holdes adskilt fra Arendal kommunes midler og hefter ikke for deres forpliktelser.

Det er et myndighetskrav at pensjonskassen skal være fondsoppbygget. Pensjonsfondet finansieres av medlemspremie, arbeidsgiverpremie og vår avkastning på forvaltningskapitalen

Pengene vi forvalter for fremtidige pensjonsutbetalinger investerer vi blant annet i bankinnskudd, obligasjoner, eiendom og aksjer.