Om oss

Kort om Molde kommunale pensjonskasse

Molde kommunale pensjonskasse ble opprettet i 2008 på bakgrunn av kommunestyrets beslutning.

Molde kommunale pensjonskasse er en pensjonsordning for ansatte i Molde kommune med tilhørende virksomheter, som skal yte pensjon i samsvar med gjeldende avtaler og offentlig regelverk. Offentlig godkjente sykepleiere og lærere i skole er unntatt da de har enten et avtalebestemt eller lovpålagt medlemskap i henholdsvis Kommunale landspensjonskasse («KLP») og Statens pensjonskasse («SPK»).

Det overordnede målet til pensjonskassen er å være Molde kommunes foretrukne pensjonsleverandør. I tillegg skal pensjonskassen utbetale rett pensjon til rett person til rett tid etter gjeldende regelverk og samtidig forvalte pensjonskapitalen på en ansvarlig, balansert og bærekraftig måte.

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet som drives i tråd med lover og regler som gjelder for finans- og forsikringsbransjen. Styret er pensjonskassens øverste organ. Molde kommunale pensjonskasse innehar konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet som kommunal pensjonskasse og står under deres tilsyn.

Ved utgangen av 2021 hadde pensjonskassen ansvaret for ca. 11 300 medlemmer (forsikrede), fordelt på ca. 3 500 aktive (ekskl. uføre), 1 750 pensjonister og 6 050 fratrådte (oppsatte). På samme tidspunkt hadde Molde kommunale pensjonskasse en forvaltningskapital på om lag 3,6 milliarder kroner.

Styret

Styret er øverste organ i Molde kommunale pensjonskasse og består av 5 styremedlemmer med personlige varamedlemmer.

Fire styremedlemmer med personlige vararepresentanter oppnevnes av kommunestyret, hvorav minst ett styremedlem med personlig vararepresentant ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller til arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon med pensjonsordning i pensjonskassen. Ett styremedlem med personlige vararepresentant oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen.

Styret velger selv sin leder og nestleder blant de styremedlemmer som er oppnevnt av kommunen.

Styremedlemmene velges for samme periode som kommunestyrets medlemmer og trer i funksjon fra det tidspunkt de er valgt. Gjenvalg kan finne sted.

Styrets sammensetning er som følger:

Styret Personlige varamedlemmer
Person Posisjon Person
Roar Beck Styreleder Thorbjørn Myhre
Bodil Palma Hollingsæter Nestleder Hans Jakob Grønn
Ann Heidi Paulsen Orvik Styremedlem Kari Gagnat
Øystein Solli Styremedlem Reidar Andestad
Lars Petter Kjerstad Styremedlem               Organisasjonene Sissel Viken               Organisasjonene

Operativ organisering av pensjonskassen

Lars Larsen er administrerende direktør i Molde kommunale pensjonskasse.

Molde kommunale pensjonskasse har inngått avtale med Gabler når det gjelder tjenester knyttet til medlems- og pensjonsbehandling, aktuar og regnskap.

Pensjonskassen har på tilsvarende vis inngått avtale med Storebrand Asset Management når det gjelder investeringsrådgivning. I tillegg foretar en uavhengig overvåkningsfunksjon i Storebrand løpende kontroller for å sikre at forvaltningen skjer i tråd med retningslinjene nedfelt i pensjonskassens kapitalforvaltningsstrategi.

Dokumenter

Årsrapporter

Det er styret i pensjonskassen som vedtar årsberetningen og årsregnskapet. Begge presenteres årlig som orienteringssak overfor kommunestyret i Molde.

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Personvernerklæring

(***mangler PDF).

Selskapsvedtekter

Pensjonskassens selskapsvedtekter gjeldene for 6. mars 2020, kan du lese her.  

Kontakt oss

Spørmål om størrelse på pensjon, oppgjør, utbetalinger, eller fremtidig pensjon?

Ring: 71 11 10 80

Send e-post: pensjon@moldepensjon.no

Postadresse:

Gabler pensjonstjenester AS

Postboks 1818 Vika

0123 Oslo

Øvrige spørsmål kan rettes til:

Lars Larsen
Administrerende direktør
Telefon: 71 11 10 00

Postadresse:

Molde kommunale pensjonskasse

Molde Rådhus

Rådhusplassen 1, 6413 Molde.

Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmene og andre pensjonsberettigede. Den ble etablert i 2008 i den hensikt å øke kommunens utbytte ved forvaltning av pensjonsfondene, å redusere pensjonsordningens driftsutgifter samt å aktivere kommunale verdier.

Pensjonskassen har kommunalt ansatte som medlemmer, med unntak av sykepleierne som er medlemmer i KLP (avtalebestemt) og lærerne som er medlemmer i Statens Pensjonskasse (lovbestemt).

Pensjonskassen finansieres gjennom pensjonsinnskudd fra medlemmene og arbeidsgiver Molde kommune, samt fra utbytte av kapitalplasseringene.

Forvaltningen av pensjonsfondene skjer gjennom plassering i ulike aksje- og obligasjonsfond hos ulike eksterne forvaltere. Noe av kapitalen er plassert i fast eiendom i Molde sentrum, fortrinnsvis eiendom som understøtter kommunens virksomhet.

Pensjonskassen har siden etableringen gitt gode årlige resultater basert på en forvaltningsstrategi med moderat risiko.

Molde sett ovenfra i fjellsiden, med havet og fjell i bakgrunnen. Solskinnsvær.